Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Audit Account Software is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze internetsite.

Vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en schrijffouten. Wanneer u een bestelling plaatst en de vermelde prijs is onjuist, dan wordt u vooraf ge´nformeerd met recht van annulering van de opdracht.

© 2006, Audit Account Software.
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Audit Account Software. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Audit Account Software.