Algemene voorwaarden

Op al onze transacties en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

1 Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Audit Account Software goederen en/of diensten van welke aard ook aan de klant levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van Audit Account Software zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 3. Inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
 4. Audit Account Software is gerechtigd alle rechten en verplichtingen uit de overeenkomst/transactie met de klant geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. De klant is daartoe niet gerechtigd.

2 Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en inclusief verzendkosten.
 2. Prijzen van lopende gebruiksrechtovereenkomsten mogen jaarlijks door Audit Account Software worden aangepast. Wanneer dit een prijsverhoging van 5% of meer betreft, is de klant gerechtigd binnen 10 werkdagen na ontvangst van de factuur de overeenkomst schriftelijk te beëindigen zonder de standaard opzegtermijn in acht te hoeven nemen.
 3. De klant zal facturen binnen 14 dagen betalen. De klant is niet gerechtigd tot opschorting van de betaling.
 4. Betaling dient te geschieden op de (post)bankrekening van Audit Account Software.
 5. Indien de klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is de klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag 1% rente per maand of deel daarvan verschuldigd. Indien de klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Audit Account Software de vordering uit handen geven. In dat geval is de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens verplicht tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

3 Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de klant niet alle bedragen die hij verschuldigd is heeft voldaan, blijven geleverde goederen eigendom van Audit Account Software en/of treden gebruiksrechten voor software niet in werking.
 2. Onbetaalde goederen is de klant nimmer gerechtigd te vervreemden, te belenen, te verpanden, te verhuren, in bruikleen te geven of op welke wijze of titel dan ook uit zijn bedrijf of werkruimte te (doen) brengen.
 3. Bij toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de klant is Audit Account Software gerechtigd, indien de klant na sommatie en ingebre­ke­stelling of anderszins in verzuim verkeert, naar keuze van Audit Account Software, de (verdere) uitvoering van de overeenkomst(en) met de klant op te schorten tot aan de dag der algehele voldoening door de klant, dan wel de overeenkomst(en) met de klant (buiten)gerechtelijk te (doen) ontbinden, met terugneming van niet volledig betaalde apparatuur, overige zaken en/of programmatuur, dit onverminderd het recht van Audit Account Software op volledige schadevergoeding.

4 Risico en aansprakelijkheid

 1. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de klant of een hulppersoon van de klant zijn gebracht.
 2. Bij verkoop en levering van niet door Audit Account Software vervaardigde apparatuur en/of overige zaken, en/of verlening van gebruiksrechten op niet door Audit Account Software vervaardigde programmatuur, is Audit Account Software jegens de klant nimmer verder aansprakelijk en draagt Audit Account Software geen verdere risico's jegens de klant, dan steeds voor rekening voor de fabrikant/toeleverancier/auteursrechthebbende komt en wordt genomen.
 3. Levering van zaken en/of verlening van (gebruiks)rechten kan door Audit Account Software geheel of gedeeltelijk worden opgeschort, indien het werk bij Audit Account Software en/of de fabrikant/toeleverancier geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) stilligt door staking, uitsluiting, ongeval, brand, storm, overheidsvoorschrift, grondstofgebrek, overmacht of enige andere oorzaak buiten schuld van Audit Account Software. Alsdan zal de levertijd worden verlengd tot een redelijke tijd na beëindiging van de oorzaak van het (tijdelijk) uitstel van de levering. Bij zodanige verlenging is Audit Account Software nimmer aansprakelijk voor enige dientengevolge ontstane (gevolg)schade of verlies.
 4. Uitgezonderd Productenaansprakelijkheid ex art. 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek betreffende apparatuur en andere roerende zaken, alsmede schaden veroorzaakt door opzet of grove schuld van Audit Account Software, is Audit Account Software nimmer aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van enige (gevolg)schade. Indien en voorzover zodanige uitsluiting van aansprakelijkheid rechtens niet mogelijk mocht blijken, dan zal zodanige aansprakelijkheid tot vergoeding van enige (gevolg)schade zijn beperkt tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde, en zulks slechts indien en voor zover de geleverde apparatuur en/of programmatuur zijn aangewend voor hun uiteindelijke bestemming.
 5. De klant draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door Audit Account Software te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
 6. Bij overmacht, arbeidsconflicten of andere onvoorziene omstandigheden is Audit Account Software niet gehouden het overeengekomen onderhoud te verrichten of service te verlenen. Behoudens opzet of grove schuld draagt Audit Account Software nimmer enig risico en is Audit Account Software nimmer aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van enige schade tengevolge van het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van apparatuur en/of programmatuur en/of documenten, noch ook tot vergoeding van schade en kosten ter zake verminking, vernietiging, verlies of zoekraken van bestanden, opgeslagen informatie of informatiedragers. De klant is gehouden tot het aanmaken van voldoende reservekopieën van de volledige eigen gegevensbestanden.
 7. Bij faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf of overlijden van de klant is Audit Account Software gerechtigd om na sommatie en ingebrekestelling de overeenkomst/transactie terstond als ontbonden te verklaren, met het recht tot terugneming van niet volledig betaalde apparatuur en/of overige zaken en/of vervallen-verklaring van verleende gebruiksrechten, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en renten en onverminderd de overige rechten van Audit Account Software.

5 Gebruiksrechten

 1. Programmatuur mag uitsluitend gebruikt worden volgens de voorwaarden van de van toepassing zijnde licentie­overeenkomst. Het is de klant niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de programmatuur.
 2. Het gebruiksrecht is beperkt tot de normale bedrijfs- respectievelijk beroepsuitoefening van de klant, voor het aantal gebruikers waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. De klant is nimmer gerechtigd de programmatuur te verhuren, uit te lenen of door middel van een netwerk of andere faciliteiten ten behoeve van derden op afstand toegankelijk te maken of (aan meer dan het aantal gebruikers waarvoor betaald wordt) ter beschikking te stellen, bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot – door middel van application service providing.
 3. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Audit Account Software, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de klant tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan de klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
 4. De klant heeft in geen geval recht op of kan aanspraak maken op (een deel van) de broncode van door of namens Audit Account Software ontwikkelde programmatuur.
 5. Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
 6. Het is Audit Account Software toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is de klant niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de klant geen reservekopie van programmatuur kan maken, zal Audit Account Software de klant desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.
 7. Tenzij Audit Account Software een reservekopie van de programmatuur aan de klant ter beschikking stelt, mag de klant één reservekopie van de programmatuur maken, die uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie van de reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie dient te zijn voorzien van dezelfde labels en aanduidingen van auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijke exemplaar.

6 Garantie

 1. Audit Account Software zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de software binnen een redelijke termijn te herstellen. Audit Account Software garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd.
 2. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van cliënt is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Audit Account Software volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen.
 3. Audit Account Software kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van cliënt of van andere niet aan Audit Account Software toe te rekenen oorzaken.
 4. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.
 5. De garantieverplichting vervalt indien de klant zonder schriftelijke toestemming van Audit Account Software wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen.

7 Verwerkersovereenkomst

7.1 Persoonsgegevens

 1. (Persoons)gegevens welke door klant in software van Audit Account Software ingevoerd worden, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst.
 2. De klant beschikt over persoonsgegevens van diverse betrokkenen en is Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 3. De Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt de vormen van verwerking van deze persoonsgegevens en wil deze laten verrichten door Audit Account Software, waarbij de Verwerkingsverantwoordelijke doel en middelen aanwijst en dat Audit Account Software daarom als Verwerker wordt gekwalificeerd in de zin van de AVG.
 4. De artikelen in hoofdstuk 7 van deze algemene voorwaarden worden gekwalificeerd als een Verwerkersovereenkomst.

7.2 Doeleinden van verwerking

 1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te werken. Verwerking zal uitsluitend plaats vinden in het kader van de uitvoering van de levering van producten en diensten in het kader van de onderliggende overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 2. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke jegens betrokkenen, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG, voor zover deze gegevens niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst of de onderliggende overeenkomst zijn genoemd.
 3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en / of de betreffende betrokkenen.

7.3 Verplichtingen verwerker

 1. Ten aanzien van de onder 7.2 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 2. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
 3. Het is de Verwerker toegestaan om andere Verwerkers in te schakelen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

7.4 Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden.
 2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke melden om welk land of landen het gaat.

7.5 Verdeling van de verantwoordelijkheid

 1. De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.
 2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind) verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
 3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

7.6 Beveiliging

 1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
 2. Verwerker heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
  – Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
  – Encryptie (versleuteling) van wachtwoorden;
  – Beperkte fysieke toegang tot de servers waar de persoonsgegevens zijn opgeslagen;
  – Secured communicatie met server (HTTPS/SSL).
 3. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

7.7 Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 AVG zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke daarover zonder onredelijke vertraging informeren.
 2. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke waar mogelijk bijstaan in het nakomen van zijn verantwoordelijkheden jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht.

7.8 Afhandeling verzoeken van betrokkenen

 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, rectificatie, wissing en/of beperking van de verwerking zoals bedoeld in artikel 15 – 19 AVG, richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek zelf afhandelen voor zo ver hij dit zelf kan doen. Hij zal Verwerkingsverantwoordelijke van het verzoek op de hoogte te stellen.
 2. Verwerker mag de kosten voor de afhandeling van het verzoek doorbelasten aan Verwerkingsverantwoordelijke.

7.9 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te vertrekken.

7.10 Audit

 1. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke de medewerking verlenen die nodig is voor de in artikel 28 lid 3 onder h AVG bedoelde verantwoordingsplicht. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht.

7.11 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Verwerkersovereenkomst, is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Verwerker ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van de Verwerker voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan het bedrag, dat wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Verwerker.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
  – schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade’’) of personen;
  – redelijke en aantoonbare kosten om de Verwerker er toe te manen de Verwerkersovereenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
  – redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
 3. De aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is. Onder indirecte schade valt in ieder geval gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of schade door verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
 4. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verwerker of haar bedrijfsleiding.
 5. Tenzij nakoming door Verwerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Verwerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Verwerker in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 6. Iedere vordering tot schadevergoeding door Verwerkingsverantwoordelijke tegen Verwerker die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na net ontstaan van de vordering.

7.12 Duur en beëindiging

 1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand nadat de aanmelding als klant bij Audit Account Software is afgerond.
 2. De Verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de onderliggende overeenkomst en eindigt zodra de onderliggende overeenkomst eindigt.
 3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker alle persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke die bij haar aanwezig zijn deze en eventuele kopieën daarvan binnen redelijke termijn vernietigen.

8 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst/transactie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk niet van toepassing.